Popis podmienok získavania a spracúvania osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákona č. 18/2018 Z. z.“)

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti obchodnej spoločnosti GRAMS GMC s.r.o. identifikovanej v bode 1., pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta (ďalej len „Klient“).

1. Prevádzkovateľ

1.1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť GRAMS GMC s.r.o., so sídlom A. Prídavku 30, 080 01, IČO: 52099652, DIČ: 2120890090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 71315 / L  (ďalej „Chianna way“).

2.Sprostredkovateľ

2.1. V súvislosti so získavaním a spracúvaním osobných údajov môže Chianna way využívať sprostredkovateľov.

2.2. Pokiaľ Chianna way využíva na získavanie a/alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby, t.j. sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov. 

2.3. Zoznam sprostredkovateľov Chianna way je uvedený na webovom sídle www.chiannaway.com. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, ako aj zoznam krajín, do ktorých sa môže uskutočniť prenos osobných údajov, vyplýva z obsahu tohto dokumentu a prílohy č. 1 tohto dokumentu. Zmenu zoznamov podľa predošlých viet Chianna way zverejní na svojom webovom sídle www.chiannaway.com, a to aktualizáciou tohto dokumentu a jej príloh.

3.Účel spracúvania osobných údajov

3.1. Účel spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku Klientovi je:  

3.1.1. odber noviniek (newsletter) – informovanie Klienta o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb;

3.1.2. priamy marketing – kontaktovanie Klienta alebo oprávnenej osoby Klienta zo strany Chianna way (prípadne sprostredkovateľmi v mene Chianna way) za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných Chianna way, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, faksimilných správ, prípadne SMS správ;

3.1.3. stiahnutie ebook – prevzatie informačného dokumentu o nových produktoch/službách, o zmenách produktov/služieb, novinkách a zaujímavostiach zo sveta online marketingu;

3.1.4. prihlásenie sa na podujatie (webinár/pivo po piatej) – záujem Klienta zúčastniť sa bezplatného podujatia organizovaného Chianna way alebo treťou stranou, pričom Chianna way organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh podujatia;

3.1.5. zakúpenie účasti na podujatí – záujem Klienta zúčastniť sa odplatného podujatia organizovaného Chianna way alebo treťou stranou, pričom Chianna way organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh podujatia;

3.1.6. predzmluvné a zmluvné vzťahy – záujem Klienta o služby Chianna way vo forme napr. žiadosti o cenovú ponuku, analýzu, objednávka služieb, priame plnenie zo zmluvného vzťahu;

3.1.7. navrhnutie témy podujatia – tip Klienta adresovaný Chianna way na zrealizovanie podujatia.

3.2. Ďalšie účely spracúvania osobných údajov súvisiace s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách o obchodoch uzavretých medzi Klientom a Chianna way, prípadne v aktuálnych obchodných podmienkach Chianna way.

3.3. Účel spracúvania osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

4.Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov

 4.1. Chianna way získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v dokumentoch o obchodoch, ktoré bude Klient uzatvárať s Chianna way a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté Chianna way na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi Chianna way a Klientom.

4.2. Zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

5.Právny základ spracúvania osobných údajov 

5.1. Osobné údaje Chianna way získava a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., najmä na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.

5.2. Právny základ spracúvania osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu. 

5.3. Osobné údaje poskytuje Klient Chianna way dobrovoľne, a to:

5.3.1. na základe súhlasu v zmysle príslušnej zmluvy uzavretej s Chianna way o príslušnom obchode alebo

5.3.2. poskytnutím súhlasu vo forme zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu alebo 

5.3.3. čestným vyhlásením, že poskytol osobné údaje do informačného systému Chianna way alebo

5.3.4. iným preukázateľným a hodnoverným spôsobom.

6.Sprístupnenie, poskytovanie a cezhraničný prenos osobných údajov

6.1. Chianna way neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou:

6.1.1. tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov,

6.1.2. ak je poskytnutie alebo sprístupnenie medzi Klientom a Chianna way zmluvne dohodnuté, 

6.1.3. ak je poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi Chianna way a Klientom.

Chianna way poskytne alebo sprístupní osobné údaje vrátane dokumentov, na ktorých sú osobné údaje zaznamenané alebo na ktorých boli osobné údaje Chianna way poskytnuté: 

6.1.4. ďalším prevádzkovateľom osobných údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe poverenia v mene Chianna way, 

6.1.5. ďalším osobám, a to najmä splnomocnencom alebo právnym, daňovým, prípadne iným poradcom Chianna way, osobe, ktorú Chianna way poverila plnením svojich zmluvných alebo zákonných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov medzi Chianna way a Klientom, tretím osobám za účelom poskytnutia požadovaného obchodu alebo využívania doplnkových služieb, ktoré ponúka Chianna way prostredníctvom tretích osôb,

6.1.6. tretím stranám, ktoré sú pre Chianna way poskytovateľmi webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a online webových nástrojov (Raven Tools, MOZ, Optimizely, Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, GTM, Majestic, Activecampaign),

6.1.7. každej osobe, kde je sprístupnenie odôvodnene potrebné na to, aby Chianna way mohla uplatňovať práva a plniť svoje záväzky z obchodných vzťahov medzi Chianna way a Klientom,

6.1.8. tretím osobám za účelom ochrany a domáhania sa práv Chianna way z obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia pohľadávky Chianna way alebo jej časti a jej príslušenstva, vrátane sprístupnenia dôverných informácií v súvislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto poverení alebo uzatvorenia zmluvy.

6.2. Chianna way získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje (iba po predchádzajúcom súhlase).

6.3. Chianna way získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného toku osobných údajov do členských štátov Európskej únie ako aj do tretích krajín zaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov, a to v nadväznosti na vyššie uvedený  bod 6.1.6.

7.Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb 

7.1. Osobné údaje budú spracúvané:

7.1.1. s použitím čiastočných ako aj úplne automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, 

7.1.2. v rámci informačných systémov Chianna way, 

7.1.3. zabezpečeným a chráneným spôsobom v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, zákonom č. 18/2018 Z. z. a súvisiacimi predpismi o ochrane osobných údajov.

7.2. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. na základe písomnej žiadosti adresovanej Chianna way nasledovné práva: 

7.2.2. Právo na prístup k osobným údajom:

Právo získať od Chianna way potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Chianna way takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny alebo ako dlho ich bude Chianna way uchovávať.

7.2.3. Právo na opravu osobných údajov:

Právo na to, aby Chianna way bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

7.2.4. Právo na výmaz osobných údajov:

Právo na to, aby Chianna way bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, avšak okrem výnimiek uvedených v zákone  č.18/2018 Z. z.

7.2.5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Právo požiadať Chianna way o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v týchto prípadoch: 

  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Chianna way overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Chianna way už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • ak namieta spracúvanie jej osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov zo strany Chianna way prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

7.2.6. Právo na prenosnosť osobných údajov:

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Chianna way, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

7.2.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

7.3. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Chianna way vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon               č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy uzavretej medzi sprostredkovateľom a Chianna way. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Chianna way preukázaním preukazu zamestnanca Chianna way, prípadne iným dokladom vydaným Chianna way. 

7.4. Dokumenty o  informačných systémov Chianna way sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dokumentu, pričom na požiadanie budú sprístupnené aj na adrese sídla Chianna way v pracovné dni v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod.

7.5. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese mattey@chiannaway.com alebo písomne na adrese sídla Chianna way.

7.6. V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov zo strany Chianna way je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Chianna way a COOKIES 

Na všetky vyššie uvedené účely používania vašich osobných údajov využívame aj cookies a podobné nástroje, ako sú napr. pixely. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie). 

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na internetovú stránku alebo prechádzate z jednej internetovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našej internetovej stránky a tiež aké podstránky našej internetovej stránky najčastejšie navštevujete. 

Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. 

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako využívame cookies a podobné technológie, a to prostredníctvom (i) nastavenia prehliadača – hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies; musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať; (ii) tretie strany – na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

Prešove, dňa 20.10.2020

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – GRAMS GMC s.r.o., IČO: 52 099 652