Marketingový slovník

Responzívny dizajn

Res­pon­zív­ny di­zajn je od­bor webo­vé­ho di­zaj­nu, ktorý vzni­kol ako dôsledok čoraz častejšieho zobrazovania stránok na mo­bil­ných za­ria­de­niach ako je notebook, mobilný telefón a tablet. Res­pon­zív­ny di­zajn funguje na princípe fra­mewor­ku na tvor­bu flexibil­né­ho roz­lo­že­nia strá­nok, kto­ré sa pris­pô­so­bí roz­me­rom pre­hlia­da­ča. Responzívny web tak dokáže rozpoznať na akom zariadení sa práve zobrazuje a aká je šírka jeho displeja a prispôsobiť podľa toho svoj obsah.

Pridaj komentár