Marketingový slovník

KPI (Key Performance Indicators)

Výkonnostné ukazovatele, známe tiež pod skratkou KPIs (Key Performance Indicators) sú merateľné hodnoty ukazujúce ako efektívne spoločnosť dosahuje svoje kľúčové podnikateľské ciele. Využívanie KPIs zahŕňa stanovenie si určitých cieľov a sledovanie pokroku smerujúcemu k ich realizácii. KPIs musia spĺňať SMART kritériá, čo znamená, že musia byť špecifické (Specific), merateľné (Measurable), dosiahnuteľné (Attainable), relevantné (Relevant) a časovo ohraničené (Time-bound). Spoločnosť môže využívať KPIs na viacerých úrovniach svojej činnosti. KPIs na vysokej úrovni merajú výkonnosť podnikania ako takého, kým KPIs na nižšej úrovni merajú procesy na oddeleniach, ako sú predaj, marketing, HR atď.

Pridaj komentár